M E R C H I Z E

Hướng Dẫn Thêm Tag Hàng Loạt Cho Nhiều Sản Phẩm (Bulk Add Tags)

You are here:
< All Topics
Table of Contents

Bước 1

Từ trang chủ của bạn tại Seller.merchize.com truy cập phần Products.

Bước 2

Tick chọn các product cần thêm tag, vào Action -> Add tags.

Bước 3

Tại cửa sổ top up, điền Tag -> Enter -> Nhấn Save để lưu lại.

Merchize PTE. LTD.

Address:

  • Vietnam Office: 24 Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Ha Noi 100000
  • Singapore Office: 1 RAFFLES PLACE #40-02 ONE RAFFLES PLACE SINGAPORE (048616)